- Διαφήμιση -

Φαράγγι Κάκαβου Οίτης

Περπατήστε το μονοπάτι που πέρασε ο Ηρακλής

Το μονο­πά­τι του Κάκα­βου είναι γνω­στό στους κατοί­κους της περιο­χής και ως μονο­πά­τι του Ηρα­κλή. Σύμ­φω­να με μια μελέ­τη του Τ.Ε.Ι. Μεσο­λογ­γί­ου, από το μονο­πά­τι αυτό περ­νού­σε ο Ηρα­κλής προ­ερ­χό­με­νος από την αρχαία Πλευ­ρώ­να (κοντά στο σημε­ρι­νό Μεσο­λόγ­γι) προ­κει­μέ­νου να φτά­σει στην Εύβοια για να παντρευ­τεί την Διηά­νει­ρα κόρη του Πλεύρωνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.