- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Σταυροβουνίου — Εκεί όπου σε κοιτάζει το μάτι του Θεού

Σε μια πανοραμική βουνοκορφή της Κύπρου, σαν μια γιγάντια αετοφωλιά, βαλμένη από το χέρι του Θεού

Η ιστο­ρι­κή πορεία της Μονής Σταυ­ρο­βου­νί­ου ήταν από την αρχή στε­νά συνυ­φα­σμέ­νη με τη μοί­ρα του πολύ­πα­θου νησιού της Κύπρου. Η Μονή, φημι­σμέ­νη και περί­βλε­πτη και ευρι­σκό­με­νη κοντά στο μεγά­λο λιμά­νι των Αλυ­κών (της Λάρ­να­κας), υπήρ­ξε ανέ­κα­θεν στό­χος των κατά και­ρούς εισβο­λέ­ων και κατα­κτη­τών του νησιού.

Ιδρύ­ε­ται στα 327/8 μ.Χ., με την έναρ­ξη της Βυζα­ντι­νής περιό­δου, από τη Βασι­λο­μή­το­ρα Αγία Ελέ­νη, κατά το ταξί­δι της επι­στρο­φής της από τα Ιερο­σό­λυ­μα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη προ­σορ­μί­στη­κε στην Κύπρο, και κατοι­κεί­ται από Ορθό­δο­ξους Μονα­χούς, φύλα­κες των σεπτών κει­μη­λί­ων, που αφιέ­ρω­σε σ’ αυτήν η αγία αυτοκράτειρα.
Κατά τη Φρα­γκο­κρα­τία η Μονή περιέρ­χε­ται, για δυο περί­που αιώ­νες, στους παπι­κούς Βενε­δι­κτί­νους Μοναχούς.
Με την κατά­λη­ψη του νησιού από τους Τούρ­κους, η Μονή υφί­στα­ται σοβα­ρή κατα­στρο­φή, για να κατοι­κη­θεί λίγο αργό­τε­ρα και πάλιν από Ορθό­δο­ξους Μοναχούς.
Με την αρχή της Αγγλο­κρα­τί­ας επαν­δρώ­νε­ται από Κυπρί­ους Αγιο­ρεί­τες Μονα­χούς, που την ανα­και­νί­ζουν και μετα­λα­μπα­δεύ­ουν σ’ αυτή τον Μονα­χι­κό κοι­νο­βια­κό θεσμό, σύμ­φω­να με τα πρό­τυ­πα των Μονών του Αγί­ου Όρους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.