- Διαφήμιση -

Γκρεμιστός — Ανακαλύπτοντας τον όμορφο καταρράκτη της Αχαΐας

Ο θεαματικός καταρράκτης που προσεγγίζεται με λίγο ή καθόλου περπάτημα

Ο Γκρε­μι­στός είναι από τη μεριά της Τσα­πουρ­νιάς. Μετά το Μίχα και πριν φτά­σου­με στην Τσα­πουρ­νιά φεύ­γει αρι­στε­ρά απά­νω χωμα­τό­δρο­μος. Δεν έχει μεγά­λα προ­βλή­μα­τα αλλά ένα συμ­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το καλ­λί­τε­ρα να τον απο­φύ­γει. Άλλω­στε μέχρι τον καταρ­ρά­κτη η από­στα­ση είναι περί­που 3,5 χμ και μπο­ρεί εύκο­λα να πάει κάποιος με τα πόδια. Ολό­κλη­ρη η δια­δρο­μή είναι μέσα στα έλα­τα. Από ένα σημείο, μετά το οποίο ο δρό­μος κατη­φο­ρί­ζει, μπο­ρού­με να δια­κρί­νου­με μέσα στα έλα­τα τον Γκρε­μι­στό. Το οπτι­κό πεδίο κλεί­νει ένας ορει­νός όγκος και στη αρι­στε­ρή άκρη του είναι ο καταρ­ρά­κτης. Έστω και αν έχου­με πάει με αυτο­κί­νη­το, αξί­ζει το τελευ­ταίο αυτό τμή­μα να το κάνου­με με τα πόδια.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.