- Διαφήμιση -

Μάλαμα: Η υπέροχη παραλία της Κύπρου

Αν μπο­ρού­με να δια­λέ­ξου­με δύο πράγ­μα­τα που κάνουν την Κύπρο να ξεχω­ρί­ζει αυτά είναι οι παρα­λί­ες και η καλή γαστρο­νο­μία της. Και για το πρώ­το αλλά και για το δεύ­τε­ρο υπάρ­χουν δεκά­δες επι­λο­γές για τους λάτρεις κάθε είδους. Όσον αφο­ρά τις παρα­λί­ες είτε θες κάτι πιο οργα­νω­μέ­νο είτε πιο χαλα­ρό, η Κύπρος προ­σφέ­ρει όσα θες να βρεις και μάλι­στα σε κοντι­νή από­στα­ση το ένα από το άλλο. Από αυτές που σίγου­ρα έχουν κλέ­ψει την καρ­διά των επι­σκε­πτών είναι η παρα­λία Μάλα­μα, όνο­μα και πράγ­μα. Η ηρε­μία της γοη­τεύ­ει και τον πιο απαιτητικό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.