- Διαφήμιση -

Μουσείο Αλατιού και Πιπεριού — Αλήθεια, ήξερες ότι υπάρχει τέτοιο μουσείο;

Πραγματικά μπορεί να ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους

Στην καρ­διά της αγα­πη­μέ­νης πόλης Λάρ­να­κας βρί­σκε­ται ένα σπά­νιο μου­σείο που ακού­ει στο όνο­μα «The Salt & Pepper Museum» και πραγ­μα­τι­κά μπο­ρεί να ενθου­σιά­σει μικρούς και μεγάλους.

Σίγου­ρα μπο­ρεί κάποιος να το χαρα­κτη­ρί­σει ως ένα μου­σείο τέχνης, πολι­τι­σμού και αφή­γη­σης αφού «πίσω» από κάθε φιγού­ρα κρύ­βε­ται και «βγαί­νει» προς τα έξω μια αίσθη­ση που δημιουρ­γεί όμορ­φες εικό­νες δημιουργικότητας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.