- Διαφήμιση -

Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου — Το στολίδι του Κερατσινίου

Υπέροχος τόπος, ιδιαίτερα φροντισμένος, σε έναν χορό χρωμάτων και αρωμάτων

Το Πάρ­κο «Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου» απο­τε­λεί έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους χώρους πρα­σί­νου του Δήμου Κερα­τσι­νί­ου. Βρί­σκε­ται στο λόφο Σελε­πί­τσα­ρι και μετρά μια έκτα­ση 43 στρεμ­μά­των. Είναι ευρέ­ως γνω­στό ως Πάρ­κο Σελε­πί­τσα­ρι αφού, για πολ­λά χρό­νια πριν τη μετα­μόρ­φω­σή του σε Πάρ­κο, ο ευρύ­τε­ρος χώρος απο­τε­λού­σε ιδιο­κτη­σία κάποιου Τούρ­κου τσι­φλι­κά εν ονό­μα­τι «Σελε­πί­τσα­ρη». Σε μια προ­σπά­θεια να ξεχα­στεί το τούρ­κι­κο όνο­μα το Πάρ­κο μετο­νο­μά­στη­κε σε «Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου». Παλαιό­τε­ρα το Σελε­πί­τσα­ρι ήταν λατο­μείο, από το οποίο περ­νού­σαν ράγες τραί­νου που μετέ­φε­ραν όγκους πετρών στα καράβια.

Στην είσο­δο του Πάρ­κου υψώ­νε­ται άγαλ­μα του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό του υπάρ­χει γήπε­δο ποδο­σφαί­ρου 5Χ5, χώρος για beach-volley, παι­δι­κή χαρά, ανα­ψυ­κτή­ριο, ανοι­χτό θέα­τρο και σταθ­μός ποδη­λά­των. Στη θέση μιας άδειας λίμνης που υπήρ­χε κάπο­τε, έχει δημιουρ­γη­θεί ένας χώρος ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νος για παι­χνί­δι. Τα ζώα δεν επι­τρέ­πο­νται εντός του πάρκου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.