- Διαφήμιση -

Παναγία Χρυσοκουρδαλιώτισσα — Έχει περιληφθεί στα Μνημεία Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το κτίριο και τις αξιόλογες τοιχογραφίες της.

Αποτελεί ένα εξαιρετικής ομορφιάς μεσαιωνικό κτίσμα το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο αλλά και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

Η μικρή Μονή της Πανα­γί­ας της Χρυ­σο­κουρ­δα­λιώ­τισ­σας βρί­σκε­ται ανά­με­σα στα χωριά Σπή­λια και Κουρ­δά­λι, στην ορο­σει­ρά του Τρο­ό­δους. Πρό­κει­ται για ναό ο οποί­ος είναι αφιε­ρω­μέ­νος στην Κοί­μη­ση της Θεο­τό­κου και που ιδρύ­θη­κε από τον διά­κο­νο Ιωάν­νη Κουρ­δά­λη. Η εκκλη­σία οικο­δο­μή­θη­κε τον 15ο αιώ­να απο­τε­λώ­ντας το αρχαιό­τε­ρο μνη­μείο των δύο κοινοτήτων.

 

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.