- Διαφήμιση -

Το αρχαίο «Λύκειο» της Αθήνας — Ήταν ουσιαστικά ένας ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα Λύκειο

Αποτελούσε την πιο γνωστή για την Περιπατητική σχολή φιλοσοφίας που ιδρύθηκε από τον Αριστοτέλη το 334 π.Χ

Είναι από τους πιο και­νού­ριους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους στην Αθή­να. Με το άνοιγ­μα του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου άνοι­ξε μαζί και ένα πολύ σημα­ντι­κό κεφά­λαιο της ελλη­νι­κής αρχαί­ας ιστο­ρί­ας όπως εξε­λί­χθη­κε στην αρχαία Αθήνα.

Ο χώρος αυτός ονο­μά­ζε­ται Λύκειο και απο­τε­λεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα την φημι­σμέ­νη σχο­λή του Αρι­στο­τέ­λη. Το αρχαίο Λύκειο της Αθή­νας βρί­σκε­ται στην οδό Ρηγίλ­λης και συγκε­κρι­μέ­να σε πολύ κοντι­νή από­στα­ση από το Ωδείο των Αθηνών.

Το Λύκειο ή αλλιώς Λύκαιο, όπως θα ακού­σεις να το απο­κα­λούν πολ­λοί, ήταν ουσια­στι­κά ένας ναός αφιε­ρω­μέ­νος στον Θεό Απόλ­λω­να. Μάλι­στα ήταν η πιο γνω­στή σχο­λή φιλο­σο­φί­ας που αφο­ρού­σε την Περι­πα­τη­τι­κή, και ιδρύ­θη­κε από τον Αρι­στο­τέ­λη το 334 π.Χ.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.