- Διαφήμιση -

Αρχαία Μεσσήνη — Λόγω μεγέθους αλλά και σπουδαιότητας, δίνει θαυμαστές πληροφορίες για το ένδοξο παρελθόν της

Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται στη θέα των ναών, των σπιτιών, των τειχών και των δημόσιων κτιρίων, που σώζονται σε τόσο μεγάλο ύψος και καλή κατάσταση

Μία από τις πιο καλο­δια­τη­ρη­μέ­νες πόλεις του αρχαί­ου κόσμου, η Αρχαία Μεσ­σή­νη, βρί­σκε­ται δίπλα στο χωριό Μαυ­ρο­μά­τι Μεσ­ση­νί­ας, στους πρό­πο­δες του όρους Ιθώ­μη. Ιδρύ­θη­κε σε μία ιδιαί­τε­ρα προ­νο­μια­κή θέση το 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρα­τη­γό Επα­μει­νών­δα, μετά τη μάχη των Λεύ­κτρων. Ο πλού­τος της γοή­τευ­σε τον μεγά­λο περι­η­γη­τή Παυ­σα­νία που την επι­σκέ­φθη­κε τον 2ο αιώ­να  μ.Χ.
Αρκε­τά από όσα είδε μπο­ρεί να θαυ­μά­σει και ο σημε­ρι­νός επι­σκέ­πτης, μετα­ξύ των οποί­ων το λίθι­νο τεί­χος, μήκους 9,5 χλμ, το οχυ­ρό της Ιθώ­μης, το Θέα­τρο, την Κρή­νη της Αρσι­νό­ης, το Ασκλη­πιείο καθώς και ένα από τα εντυ­πω­σια­κό­τε­ρα κτί­σμα­τα της αρχαιό­τη­τας, τη φημι­σμέ­νη Αρκα­δι­κή Πύλη. Μια επί­σκε­ψη αξί­ζει το Μου­σείο Αρχαί­ας Μεσ­σή­νης όπου εκτί­θε­νται πολ­λά από τα σπου­δαία ευρήματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.