- Διαφήμιση -

Πεδουλάς

Ένα από τα ομορφότερα χωριά της Κύπρου, στην κοιλάδα της Μαραθάσας

Το χωριό Πεδου­λάς απο­τε­λεί ένα δημο­φι­λές θέρε­τρο με ένα συναρ­πα­στι­κό παρελ­θόν. Θα το συνα­ντή­σεις στις βόρειες πλα­γιές της ορο­σει­ράς του Τρο­ό­δους, σε υψό­με­τρο 1100 μέτρων. Το χωριό είναι περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νο από δάση πεύ­κων, από πλού­σιες πηγές φυσι­κών νερών και από κερασιές.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.