- Διαφήμιση -

Έλληνες ομογενείς στο Γερμανικό κοινοβούλιο

Έτοιμοι να πέσουν στην μάχη των εκλογών είναι οι πολιτικοί στην Γερμανία

Ο Γρη­γό­ρης Αγγε­λί­δης, ο μονα­δι­κός ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ομο­σπον­δια­κός βου­λευ­τής σήμε­ρα στη Γερ­μα­νία, διεκ­δι­κεί την επα­νε­κλο­γή του με το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων στο Ανό­βε­ρο και δηλώ­νει έτοι­μος για την επό­με­νη μέρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.