- Διαφήμιση -

Η ΕΠΟ θα διεκδικήσει τον τελικό του Conference League το 2023

Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ανά­λο­γο ενδια­φέ­ρον είχε εκδη­λω­θεί­και για τον πρώ­το τελι­κό της νεο­σύ­στα­της διορ­γά­νω­σης, το (2022, αλλά η UEFA επέ­λε­ξε τελι­κά τα Τίρανα.

«Η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της Ελλη­νι­κής Ποδο­σφαι­ρι­κής Ομο­σπον­δί­ας έλα­βε τις εξής απο­φά­σεις: Να δηλω­θεί ενδια­φέ­ρον στην UEFA για τη διε­ξα­γω­γή στην Ελλά­δα του τελι­κού αγώ­να του Europa Conference League 2023» , ανέ­φε­ρε ‑μετα­ξύ άλλων- στην ανα­κοί­νω­σή της η Ομοσπονδία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.