- Διαφήμιση -

Πληροφορίες για δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Κύπρο

Στην Κύπρο έχουν φτά­σει δυνά­μεις του ΝΑΤΟ, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Alpha Κύπρου και του ερευ­νη­τή του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ινστι­τού­του «Μπεν Γκου­ριόν» Γαβρι­ήλ Χαρί­του. Σύμ­φω­να με τον κύριο Χαρί­το, οι ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες προ­έρ­χο­νται από πηγή των Ισραη­λι­νών Ενό­πλων Δυνάμεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.