- Διαφήμιση -

Πέθανε ο τραγουδιστής και δάσκαλος της θρακιώτικης παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης

Στα 95 του χρό­νια έφυ­γε από τη ζωή ο μεγά­λος δάσκα­λος της θρα­κιώ­τι­κης παρά­δο­σης Χρό­νης Αηδο­νί­δης. Την είδη­ση του θανά­του του μεγά­λου Εβρί­τη έκα­νε γνω­στή ο Από­στο­λος Ευφρα­μί­δης, Πρό­ε­δρος του Αρχεί­ου Μου­σι­κο­λα­ο­γρα­φι­κής Παρά­δο­σης Χρό­νης Αηδο­νί­δης (ΑΜΠΧΑ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.