- Διαφήμιση -

Με όριο ανάληψης μετρητών 50% τα επιδόματα ΔΥΠΑ — ΟΠΕΚΑ

Όλα τα επι­δό­μα­τα της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, πλην των ανα­πη­ρι­κών και των επι­δο­μά­των ενοί­κου, θα κατα­βάλ­λο­νται με τη χρή­ση προ­πλη­ρω­μέ­νης κάρ­τας και όριο ανα­λή­ψε­ων μετρη­τών μέχρι το 50% του ποσού κάθε επι­δό­μα­τος. Αυτό προ­βλέ­πει διά­τα­ξη του μίνι ασφα­λι­στι­κού νομο­σχε­δί­ου για την κατα­βο­λή της πλειο­ψη­φί­ας των επι­δο­μά­των των δύο φορέων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.