- Διαφήμιση -

Βουνί — Λεμεσός

Αποτελεί «ζωντανό» χρονικό μουσείο για όσους θέλουν να μελετήσουν την ιστορία της Κύπρου από τα Μεσαιωνικά χρόνια μέχρι και σήμερα

Το χωριό Βου­νί είναι ένα από τα Κρα­σο­χώ­ρια της Λεμε­σού και βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 35 περί­που χιλιο­μέ­τρων βορειο­δυ­τι­κά της πόλης. Σε υψό­με­τρο περί­που 800 μέτρων, το ορει­νό αυτό χωριό εκτεί­νε­ται σε μια πλα­γιά με φορά προς τον νότο. Τρι­γύ­ρω απλώ­νο­νται λόφοι, οι οποί­οι φτά­νουν μέχρι και τα 1153 μέτρα στην περιο­χή «Μούτ­τη του Αφά­μη», βόρεια του χωριού, ενώ δυτι­κά του χωριού περ­νά­ει το Χαπο­τά­μι και ανα­το­λι­κά ο Κρυός Ποταμός.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.