- Διαφήμιση -

Στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Κρήτης ο ΟΦΗ

Οι δράσεις του συλλόγου

Τις δικές του κινή­σεις ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο ΟΦΗ για να βοη­θή­σει όσους το έχουν ανά­γκη μετά τον ισχυ­ρό σει­σμό στην Κρήτη.

Το νησί πέρα­σε δύσκο­λες ώρες λόγω του ισχυ­ρού σει­σμού που έγι­νε αλλά και όσων ακο­λού­θη­σαν, με συνέ­πεια να είναι αρκε­τές οι οικο­γέ­νειες που έχουν ανά­γκη από βοή­θεια. Μια βοή­θεια που θα έρθει και από τη μεγα­λύ­τε­ρη ομά­δα της Κρή­της και τους οπα­δούς της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.