- Διαφήμιση -

Βράχοι των Χασαμπουλιών — Η βίαιη δράση των τριών αδελφιών & οι βράχοι απαράμιλλης ομορφιάς

Η εν λόγω περιοχή συστήνεται ανεπιφύλακτα για λάτρεις της φύσης, της περιπέτειας και των road trips

Βρί­σκο­νται στη δια­δρο­μή που ενώ­νει τα Μαμώ­νια με την Τρα­χυ­πέ­δου­λα και το Κιδά­σι και θα τους βρεις, αν οδη­γή­σεις στον παλιό δρό­μο Πάφου, λίγο μετά τα Κού­κλια, επι­λέ­γο­ντας το δρό­μο που σε οδη­γεί στα πιο πάνω χωριά. Είναι μια δια­δρο­μή, που μπο­ρείς να την ακο­λου­θή­σεις και να σε φτά­σει μέχρι και το Τρό­ο­δος! Ο δρό­μος κυριο­λε­κτι­κά στε­νεύ­ει στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο, και δίπλα του υπάρ­χει μια όμορ­φη συστοι­χία δέντρων, ένδει­ξη ότι λίγο πιο μέσα βρί­σκε­ται ο ποτα­μός που ρέει κατά μήκος. Οι βρά­χοι των Χασα­μπου­λιών, όντως σου δίνουν την αίσθη­ση ότι στα παλιά χρό­νια, κάποιοι κρύ­βο­νταν και παρα­μό­νευαν τους περα­στι­κούς. Αξί­ζει να κατε­βείς και να τους περιερ­γα­στείς, να ακού­σεις τους ήχους των που­λιών, να νιώ­σεις την ηρε­μία του τοπί­ου και να φαντα­στείς το πέρα­σμα όπως ήταν πριν εκα­τό και πλέ­ον χρό­νια, όταν ακό­μα απο­τε­λού­σε άντρο ληστών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.