- Διαφήμιση -

Εθνικός Κήπος — Μια καρδιά πρασίνου στην Αθήνα που προσφέρει επαφή με τη φύση και με την πολιτιστική μας κληρονομιά

Υπέροχη απόδραση από τους ρυθμούς της πόλης και μία ευκαιρία για χαλάρωση, ξεκούραση και αναψυχή

Ο Εθνι­κός Κήπος, η μεγα­λύ­τε­ρη κατα­πρά­σι­νη όαση στο κέντρο της Αθή­νας, προ­σφέ­ρε­ται για δρο­σε­ρούς περι­πά­τους. Δια­μορ­φώ­θη­κε το 1839 ως κήπος του ανα­κτό­ρου των πρώ­των βασι­λέ­ων της Ελλά­δας, που σήμε­ρα στε­γά­ζει τη Βου­λή. Με περισ­σό­τε­ρα από πεντα­κό­σια είδη δέν­δρων και φυτών από όλο τον κόσμο, λει­τουρ­γεί ως χώρος χαλά­ρω­σης και ηρε­μί­ας στην καρ­διά της πόλης. Στον κήπο υπάρ­χουν λίμνες με πάπιες, γλυ­πτά, ένα πρω­τό­τυ­πο ηλια­κό ρολόι, διά­σπαρ­τες αρχαιό­τη­τες, βοτα­νι­κό μου­σείο, παι­δι­κή χαρά και ένα γρα­φι­κό παρα­δο­σια­κό καφε­νείο. Είναι ανοι­κτός καθη­με­ρι­νά από την ανα­το­λή μέχρι τη δύση του ήλιου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.