- Διαφήμιση -

Φισκάρδο Κεφαλονιάς — Είναι μαγεία οι φθινοπωρινές βόλτες στα μοναχικά στενά του κοσμοπολίτικου οικισμού

Περπατήστε και γνωρίστε το ακόμα καλύτερα στη γλυκιά ηρεμία του φθινοπώρου

Το Φισκάρ­δο βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 50 χλμ. από το Αργο­στό­λι. Το λιμά­νι του συν­δέ­ει την Κεφα­λο­νιά με την Ιθά­κη και την Λευκάδα.Είναι ο τόπος κατα­γω­γής του ποι­η­τή Νίκου Καβ­βα­δία και μέχρι σήμε­ρα δια­σώ­ζε­ται το πατρι­κό του σπί­τι, όπου περ­νού­σε τις δια­κο­πές του ως παιδί.

Προ­σφέ­ρει ένα ταξί­δι στο χρό­νο με τα πολύ­χρω­μα σπί­τια του να συν­δυά­ζουν την  επτα­νη­σια­κή  αρχι­τε­κτο­νι­κή με τη βενε­τσιά­νι­κη κουλ­τού­ρα. Έχει κηρυ­χθεί από το 1975 προ­στα­τευό­με­νος παρα­δο­σια­κός οικι­σμός. Στο Φισκάρ­δο μπο­ρεί­τε να κάνε­τε βόλ­τα χωρίς το άγχος των αυτο­κι­νή­των, αφού δεν επι­τρέ­πε­ται η διέ­λευ­ση οχη­μά­των. Αφή­στε λοι­πόν το αυτο­κί­νη­τό σας στο χώρο στάθ­μευ­σης ‚στην είσο­δο του χωριού και περι­πλα­νη­θεί­τε στα σοκά­κια του.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.