- Διαφήμιση -

Ρουμανία: 7η Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού στo Βουκουρέστι

8 έως 11 Σεπτεμβρίου

Η Διε­θνής Ολυ­μπιά­δα Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας οργα­νώ­θη­κε για πρώ­τη φορά στις 10–14 Σεπτεμ­βρί­ου 2014, μετά από πρό­τα­ση της ηγε­σί­ας της Ένω­σης Ελλή­νων Ρου­μα­νί­ας, σε συνερ­γα­σία με τους εκπρο­σώ­πους του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Παιδείας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.