- Διαφήμιση -

Γεωργία Χρήστου Κατσούδα (21 Αυγούστου1944 ~12 Σεπτεμβρίου 2021 )

Η Γεωρ­γία Χρή­στου Κατσού­δα, 77 ετών, από τη Σάρ­λοτ, πέθα­νε στις 12 Σεπτεμ­βρί­ου 2021 στο σπί­τι της περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από οικο­γέ­νεια. Γεν­νή­θη­κε στο Αση­μο­χώ­ρι της Ελλά­δας στις 21 Αυγού­στου 1944 και ήταν κόρη του αεί­μνη­στου Άγγε­λου και της Ελέ­νης Γιαν­νού­λη Χρή­στου. Ως παι­δί, η Γεωρ­γία επέ­ζη­σε από τον Εμφύ­λιο Πόλε­μο στην Ελλά­δα και οδη­γή­θη­κε σε ρου­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης για 7 χρό­νια. Μετα­κό­μι­σε στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες το 1972 και εγκα­τα­στά­θη­κε στη Σάρ­λοτ. Η Γεωρ­γία ήταν νοι­κο­κυ­ρά, αγα­πη­μέ­νη σύζυ­γος, εργα­ζό­ταν επί­σης στο Skyland Family Restaurant και μητέ­ρα που αγα­πού­σε όλους. Της άρε­σε να πλέ­κει με βελο­νά­κι σε όλη της τη ζωή, την οποία έμα­θε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Της άρε­σε επί­σης ο ελλη­νι­κός χορός, η μου­σι­κή όπως η Abba, η Olivia Newton John, η Donna Summer, ο Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, οι τουρ­κι­κές τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές καθώς και οι πραγ­μα­τι­κές τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές εγκλήματος.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Βόρεια Καρο­λί­να σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.