- Διαφήμιση -

Οι Έλληνες της Αζοφικής

Οι Έλλη­νες της Αζο­φι­κής είναι η τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη εθνι­κή ομά­δα στην περι­φέ­ρεια Ντό­νε­τσκ, μετά τους Ρώσους και τους Ουκρα­νούς. Οι Έλλη­νες της Αζο­φι­κής είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα στην πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση [1]. Οι πρώ­τοι Έλλη­νες που έφτα­σαν στην Αζο­φι­κή ήταν κατά την δεκα­ε­τία του 1780. Σύμ­φω­να με την ειρη­νευ­τι­κή συν­θή­κη του Κιου­τσούκ-Καϊ­ναρ­τζή, το Χανά­το της Κρι­μαί­ας ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε, επί­ση­μα πλέ­ον, από την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Το Χανά­το ήταν υπο­τε­λές κρά­τος μέχρι τότε στους Οθω­μα­νούς. Κατά τον ρωσο­τουρ­κι­κό πόλε­μο του 1768–1774, χιλιά­δες Έλλη­νες ανε­ξαρ­τή­τως επαγ­γέλ­μα­τος και ηλι­κί­ας μετα­νά­στευ­σαν στην Ρωσι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Οι Έλλη­νες μετα­νά­στες ήταν κυρί­ως στρα­τιώ­τες, αξιω­μα­τι­κοί και νησιώ­τες. Οι Έλλη­νες μετα­νά­στες εγκα­τα­στά­θη­καν κυρί­ως στο Κερτς και στο Γιέ­νι-Κάλε. Αργό­τε­ρα κοι­νό­τη­τες Ελλή­νων μετα­νά­στευ­σαν στην Μπα­λα­κλά­βα, στο Ταγκαν­ρόγκ και τη Χερ­σώ­να. Το 1775, σύμ­φω­να με ειδι­κό διά­ταγ­μα της Αικα­τε­ρί­νης Β΄, οι Έλλη­νες μετα­νά­στες έλα­βαν σημα­ντι­κά οφέ­λη: Ειδι­κό­τε­ρα απαλ­λά­χθη­καν από φόρους και στρα­το­λο­γή­σεις για 30 χρό­νια και λάμ­βα­ναν ετη­σί­ως χρη­μα­τι­κή βοήθεια.

Γλωσ­σι­κά, οι Έλλη­νες της Αζο­φι­κής ομι­λούν δύο δια­φο­ρε­τι­κές δια­λέ­κτους. Άλλοι ομι­λούν την μαριου­πο­λί­τι­κη διά­λε­κτο της ελλη­νι­κής γλώσ­σας, ενώ άλλοι ομι­λούν την Ουρούμ, μια διά­λε­κτο που ανή­κει στην ομά­δα των τουρ­κι­κών γλωσ­σών. Η μαριου­πο­λί­τι­κη διά­λε­κτος συγ­γε­νεύ­ει περισ­σό­τε­ρο με την νεο­ελ­λη­νι­κή ενώ η διά­λε­κτος Ουρούμ συγ­γε­νεύ­ει περισ­σό­τε­ρο με τις τουρ­κι­κές γλώσσες.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ουκρα­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.