- Διαφήμιση -

Γκρικτάουν  (Greektown) ανά τον κόσμο

Η λέξη Γκρι­κτά­ουν (Greektown) είναι ένας  καθη­με­ρι­νός αγγλι­κός όρος που  περι­γρά­φει γει­το­νιές δια­φό­ρων πόλε­ων εκτός Ελλά­δος, στις οποί­ες έχουν εγκα­τα­στα­θεί Έλλη­νες μετα­νά­στες και κυριαρ­χεί το ελλη­νι­κό στοι­χείο στις κατοι­κί­ες, στις υπη­ρε­σί­ες και στις επιχειρήσεις.

Η ορθό­δο­ξη εκκλη­σία στο ελλη­νι­κό τετρά­γω­νο της Βιέν­νης στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ως παλιό­τε­ρη περί­πτω­ση περιο­χής με κυρί­αρ­χο το ελλη­νι­κό στοι­χείο μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί το Φανά­ρι στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ή η συνοι­κία Σάτμπι στην Αλε­ξάν­δρεια.

Επί­σης, για πολ­λούς αιώ­νες υπήρ­χε στη Βιέν­νη το “Ελλη­νι­κό τετρά­γω­νο” (das Griechenviertel). Αν και αργό­τε­ρα η ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα της πόλης μετα­κι­νή­θη­κε σε άλλες συνοι­κί­ες, μέχρι σήμε­ρα υπάρ­χει εκεί ένα παρα­δο­σια­κό αυστρια­κό εστια­τό­ριο με το όνο­μα “Griechenbeisl΄” (Ελλη­νι­κή ταβέρ­να) καθώς και η “οδός Ελλή­νων” (Griechengasse).

Ανα­λό­γως, ελλη­νι­κή γει­το­νιά (Γκρι­κτά­ουν) υπήρ­χε για πολ­λούς αιώ­νες στη Βενε­τία.

Στη νεώ­τε­ρη επο­χή η ονο­μα­σία “Γρι­κτά­ουν” δόθη­κε σε συνοι­κί­ες αγγλο­σα­ξο­νι­κών χωρών, όπου εγκα­τα­στά­θη­καν πολ­λοί Έλλη­νες μετανάστες.

Στις ΗΠΑ ελλη­νι­κές γει­το­νιές (γκρι­κτά­ουν) έχου­με τις εξής:

Στην Αυστρα­λία

Διά­φο­ρες περιο­χές απο­κα­λού­νται “Γκρι­κτά­ουν” στην Αυστρα­λία, λόγω των πολ­λών Ελλή­νων μετα­να­στών, στη Μελ­βούρ­νη, στο Σίδνεϊ, στο Μπρι­σμπέιν κ.α. Ορι­σμέ­να παραδείγματα:

Στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο

Πολ­λοί Έλλη­νες δια­βιούν στις περιο­χές: “Γουντ Γκριν” (Wood Green), “Γκριν Λέινς” (Green Lanes) και “Πάλ­μερς Γκριν” (Palmers Green) του Λον­δί­νου. Στην τελευ­ταία υπάρ­χει η μεγα­λύ­τε­ρη ελλη­νο­κυ­πρια­κή κοι­νό­τη­τα εκτός Κύπρου. Συχνά στην ομι­λία στα ως άνω ονό­μα­τα η λέξη “Γκριν” (πρά­σι­νος) υπο­κα­θί­στα­ται από την λέξη “Γκρικ” (ελλη­νι­κός): “Γουντ Γκρικ”, “Γκρικ Λέιν” και “Πάλ­μερς Γκρικ”.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.