- Διαφήμιση -

Η 25η Μαρτίου εορτάστηκε και στο… Ντουμπάι

Στην εκδή­λω­ση, η οποία συγκέ­ντρω­σε περισ­σό­τε­ρα από 700 άτο­μα, συμ­με­τεί­χαν μέλη της ελλη­νι­κής και κυπρια­κής κοι­νό­τη­τας, Εμι­ρα­τι­νοί αξιω­μα­τού­χοι, αλλά και κόσμος που αγα­πά την Ελλά­δα και την Κύπρο…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.