- Διαφήμιση -

Η ιστορία πίσω από το θρυλικό πλοίο

Μια συνταρακτική ιστορία για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας

Πριν από σαρά­ντα χρό­νια, ο κ. Φωτά­κης άρχι­σε μια μεγά­λη έρευ­να για τις «Νύφες του Μπε­γκό­νια» και τις προ­σω­πι­κές τους ιστο­ρί­ες, τις οποί­ες κατα­γρά­φει συστη­μα­τι­κά και σύντο­μα θα δημο­σιευ­τούν στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του. Ο κ. Φωτά­κης έχει κάνει σκο­πό ζωής να ανα­γνω­ρι­στεί η προ­σφο­ρά των κορι­τσιών αυτών που κρά­τη­σαν ζωντα­νή την ελλη­νι­κή γλώσ­σα και κουλ­τού­ρα στη μακρι­νή ήπειρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.