- Διαφήμιση -

Ασκάς — Ο έρωτας των ορεινών παραθεριστών

Ένα από τα γραφικότερα χωριά της Κύπρου που αναδεικνύει την κυπριακή παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών

Ευρι­σκό­με­νο στην ορο­σει­ρά του Τρο­ό­δους και στην γρα­φι­κή περιο­χή της Πιτσιλ­λιάς, το χωριό Ασκάς εντάσ­σε­ται στην Επαρ­χία Λευ­κω­σί­ας κι είναι σε υψό­με­τρο 900 μέτρων πάνω από την επι­φά­νεια της θάλασσας.

Τα από­το­μα βου­νά, οι κοι­λά­δες και τα τρε­χού­με­να νερά του Ποτα­μού Ασκά και άλλων μικρό­τε­ρων ρυα­κιών κόβουν πραγ­μα­τι­κά την ανά­σα. Το χωριό προ­σφέ­ρει τη δυνα­τό­τη­τα για αγρο­του­ρι­σμό σε πανέ­μορ­φα, παρα­δο­σια­κά κατα­λύ­μα­τα που βρί­σκο­νται κτι­σμέ­να στο γαλή­νιο περιβάλλον.

Πρό­κει­ται γι΄ ένα χωριό που παρά­γει εξαι­ρε­τι­κά κρα­σιά και το οποίο πήρε την ονο­μα­σία του από τον πλού­σιο γαιο­κτή­μο­να Μανώ­λη Ασκά, ο οποί­ος έζη­σε εκεί το 1462. Το χωριό φημί­ζε­ται επί­σης και για την παρα­σκευή του οινο­πνευ­μα­τώ­δους ποτού ζιβανία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.