- Διαφήμιση -

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην Αιθιοπία

Στις 12 Οκτωβρίου ξεκίνησαν για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά, τα μαθήματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης, στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.

Τα μαθή­μα­τα στους ενή­λι­κες Αιθί­ο­πες προ­σφέ­ρο­νται εντός του Μητρο­πο­λι­τι­κού Οίκου και παρέ­χο­νται σε εθε­λο­ντι­κή βάση και δωρε­άν από την εκπαι­δευ­τι­κό Μονα­χή Στυ­λια­νή Τοπαλίδου.

Σημειώ­νε­ται ότι το Κέντρο Ελλη­νι­κής γλώσ­σας και Πολι­τι­σμού το ίδρυ­σε προ ενός έτους ο Μητρο­πο­λί­της Αξώ­μης Δανι­ήλ ο οποί­ος εκλέ­χτη­κε Μητρο­πο­λί­της Αξώ­μης τον Νοέμ­βριο του 2018.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.