- Διαφήμιση -

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλο νέων γυναικών: Ελλάδα — Ισπανία 5–10. Ασημένιο μετάλλιο

Δεύτερη στον κόσμο η Εθνική μας

Η Ελλη­νι­κή ομά­δα ηττή­θη­κε με 10–5 από την Ισπα­νία στον τελι­κό του Παγκό­σμιου Πρω­τα­θλή­μα­τος πόλο νέων γυναι­κών και έμει­νε στη δεύ­τε­ρη θέση και το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο, δια­γρά­φο­ντας ωστό­σο κατα­πλη­κτι­κή πορεία.

Τα κορί­τσια της Αλε­ξί­ας Καμ­μέ­νου και της Ευτυ­χί­ας Καρα­γιάν­νη βρέ­θη­καν από την αρχή του αγώ­να να “κυνη­γούν” τις Ισπα­νί­δες στο σκορ και δεν κατά­φε­ραν ποτέ να ανα­τρέ­ψουν την κατά­στα­ση, γνω­ρί­ζο­ντας εύκο­λα την ήττα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.