- Διαφήμιση -

Το πέτρινο γεφύρι της Τσίπιανης — Κομμάτι της παράδοσης, του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Κάποτε εξυπηρετούσε καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, σήμερα αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο, που γεφυρώνει τις μνήμες

Είναι από τα μεγα­λύ­τε­ρα και γνω­στό­τε­ρα γεφύ­ρια στο Ανα­το­λι­κό Ζαγό­ρι. Βρί­σκε­ται βόρεια των Μηλιω­τά­δων και γεφυ­ρώ­νει τον Βάρ­δα ποτα­μό. Κατα­σκευά­στη­κε το 1875 με χορη­γούς τον Ανα­στά­σιο Πασπα­λιά­ρη από το Τρί­στε­νο που πρό­σφε­ρε 340 οθω­μα­νι­κές λίρες και την κοι­νό­τη­τα Γρε­βε­νι­τί­ου που πρό­σφε­ρε 700 οθω­μα­νι­κές λίρες. Γι αυτό και το γεφύ­ρι θεω­ρεί­ται ότι ανή­κει στο Γρε­βε­νί­τι. Εξυ­πη­ρε­τού­σε την επι­κοι­νω­νία των χωριών του Ανα­το­λι­κού Ζαγο­ρί­ου με τα Γιάννενα.
Πρό­κει­ται για ιδιαί­τε­ρη κατα­σκευή, με το κεντρι­κό τόξο του να έχει άνοιγ­μα 26 μέτρα και ύψος 11 μέτρα. Η βόρεια πλευ­ρά του στην πλημ­μυ­ρι­κή ζώνη του ποτα­μού, κατα­λή­γει σε έναν επι­μή­κη και επι­κλι­νή διά­δρο­μο όπου υπάρ­χουν τρεις μικρό­τε­ρες ψευδοκαμάρες.
Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.