- Διαφήμιση -

Κοσμάς Αρκαδίας — Άφθονα νερά, πηγές και ρεματιές, μια παρθένα φύση σε όλο της το μεγαλείο

Ακολουθώντας τα σοκάκια του χωριού ο περιπατητής θα μαγευτεί από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική που δένει αρμονικά με τη φύση

Ο Κοσμάς απέ­χει 50 χιλιό­με­τρα από τον Τυρό, 32 χιλιό­με­τρα από το Λεω­νί­διο, 24 χιλιό­με­τρα από την Σκά­λα και 57 χιλιό­με­τρα από την Σπάρ­τη και βρί­σκε­ται στο δρό­μο που συν­δέ­ει τους νομούς Αρκα­δί­ας και Λακω­νί­ας. Η δια­δρο­μή από το Λεω­νί­διο είναι συναρ­πα­στι­κή. Ο δρό­μος δια­σχί­ζει πρώ­τα το επι­βλη­τι­κό φαράγ­γι του ποτα­μού Δαφ­νώ­να, όπου συνα­ντά­με το μονα­στή­ρι της Πανα­γιάς της Έλω­νας και στη συνέ­χεια ανε­βαί­νει στον Πάρ­νω­να και μπαί­νει σε ένα πανέ­μορ­φο ελατόδασος.

Στην περιο­χή όπου σήμε­ρα βρί­σκε­ται ο Κοσμάς εικά­ζε­ται ότι βρι­σκό­ταν η αρχαία πόλη Σελι­νούς και ναός αφιε­ρω­μέ­νος στον Απόλ­λω­να. Το 1592 ανα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά η ονο­μα­σία Κοσμάς σε μια επι­στο­λή του μητρο­πο­λί­τη Μονεμ­βα­σί­ας Γεννάδιου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.