- Διαφήμιση -

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία στη Νέα Υόρκη

"Δεν θα υποκύψουμε στις οποιεσδήποτε πιέσεις, ούτε στους οποιουσδήποτε εκβιασμούς στο Κυπριακό"

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Προ­ε­δρί­ας, στην ομι­λία του κατά το δεί­πνο που παρέ­θε­σε προς τιμή του η Ομο­σπον­δία Κυπρια­κών Οργα­νώ­σε­ων Αμε­ρι­κής, στη Νέα Υόρ­κη, ο Πρό­ε­δρος είπε ότι νιώ­θει συγκί­νη­ση και περη­φά­νια για­τί βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε εκεί­νους που βοή­θη­σαν, ύστε­ρα από τα χρό­νια της κατα­στρο­φής, για να στα­θού­με όρθιοι, να ζωντα­νέ­ψου­με την ελπί­δα ότι υπάρ­χει προ­ο­πτι­κή ενό­σω υπάρ­χει Ελλη­νι­σμός που ζει, δρα­στη­ριο­ποιεί­ται και αγω­νί­ζε­ται, προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σει περιο­χές του ευρύ­τε­ρου Ελλη­νι­σμού που υποφέρουν.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.