- Διαφήμιση -

Τους σύγχρονους ήρωες της Δημοκρατίας βράβευσε το «Ίδρυμα για την Ημέρα του ΟΧΙ» στην Ουάσινγκτον για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Με μία λαμπρή τελε­τή, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ινστι­τού­το της Ειρή­νης στην Ουά­σινγ­κτον, το «Ίδρυ­μα για την Ημέ­ρα του ΟΧΙ» βρά­βευ­σε για 13η συνε­χό­με­νη χρο­νιά τους σύγ­χρο­νους ήρω­ες της επο­χής μας, οι οποί­οι δεν διστά­ζουν να πουν το δικό τους «όχι» απέ­να­ντι στις αυταρ­χι­κές δυνά­μεις που αντι­μά­χο­νται την ελευ­θε­ρία, τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και τη δημοκρατία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Ουά­σινγ­κτον σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.