- Διαφήμιση -

Η ημέρα που ο Σεφέρης κέρδισε το Νόμπελ

24 Οκτω­βρί­ου 1963. Στην Αθή­να φτά­νει τηλε­γρά­φη­μα από τη σου­η­δι­κή ακα­δη­μία με μία χαρ­μό­συ­νη είδη­ση. Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας είχε απο­νε­μη­θεί στον σπου­δαίο Έλλη­να ποι­η­τή Γιώρ­γο Σεφέ­ρη «για το υπέ­ρο­χο λυρι­κό ύφος του, που είναι εμπνευ­σμέ­νο από ένα βαθύ αίσθη­μα για το ελλη­νι­κό πολι­τι­στι­κό ιδεώδες»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.