- Διαφήμιση -

Τυφλή Ομογενής διδάσκει ελληνικούς χορούς στην Αργεντινή

Με ρίζες από τη Σάμο, αγαπάει ιδιαιτέρως την Ελλάδα και το όνειρό της είναι να πάρει την υπηκοότητα

Απλώ­νει το χέρι της στον ώμο του παρ­τε­νέρ της και με βήμα­τα στι­βα­ρά ακο­λου­θεί τον ήχο του χασά­πι­κου που πλημ­μυ­ρί­ζει την αίθου­σα, δίνο­ντας τον ρυθ­μό στους υπό­λοι­πους χορευ­τές που ακο­λου­θούν στις πίσω σειρές.

Τα πλά­να στο βίντεο που έρχε­ται από τη μακρι­νή Αργε­ντι­νή προ­δί­δουν τη μεγά­λη αγά­πη όλων όσοι επί σκη­νής χορεύ­ουν ελλη­νι­κούς χορούς αλλά όχι και το γεγο­νός ότι η χορεύ­τρια με τη λυγε­ρή κορ­μο­στα­σιά της πρώ­της σει­ράς είναι τυφλή και είναι τα μάτια της ψυχής αυτά που οδη­γούν τα βήμα­τά της.…

 

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.