- Διαφήμιση -

Βοσνία-Ερζεγοβίνη — 27η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου: Εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία

Την πρώ­τη ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή στη Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου της Μπά­νια Λού­κα, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται από 6 έως 12 Σεπτεμ­βρί­ου στο εκθε­σια­κό κέντρο «Borik», διορ­γα­νώ­νουν το Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολι­τι­σμού σε συνερ­γα­σία με την πρε­σβεία της Ελλά­δας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.