- Διαφήμιση -

Τα πασίγνωστα ικαριώτικα πανηγύρια και η ιστορία τους

Τα ικα­ριώ­τι­κα πανη­γύ­ρια είναι ευρέ­ως γνω­στά για τη συμ­με­το­χή του κόσμου σε αυτά, το γλέ­ντι και τη δια­σκέ­δα­ση που προ­σφέ­ρουν. Η προ­έ­λευ­σή τους φανε­ρώ­νε­ται από τα τα τέλη του 19ου αιώ­να, όπου τα πανη­γύ­ρια συντε­λού­νταν ως κοι­νω­φε­λή έργα με σκο­πό την προ­σφο­ρά και τη βοή­θεια των κατοί­κων του νησιού ή οικο­γε­νειών που βρί­σκο­νταν σε ανά­γκη, καθώς το κρά­τος δεν  τους προ­σέ­φε­ρε κάποια βοή­θεια εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών πεποι­θή­σε­ων των κατοί­κων. Έτσι το 1960 ενώ­θη­καν οι εκκλη­σια­στι­κοί σύλ­λο­γοι του νησιού και οργά­νω­σαν τα πρώ­τα  πανηγύρια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.