- Διαφήμιση -

Βοστώνη: Η ομογένεια τίμησε την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Η γιορτή ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής με εκκλησιασμό και τέλεση Τρισάγιου για την ανάπαυση των ψυχών των αγωνιστών ηρώων και πεσόντων στον πόλεμο του 1940

Στην Ελλη­νί­δα Γυναί­κα που πολέ­μη­σε για την ελευ­θε­ρία της Ελλά­δας και πολε­μά­ει για την οικο­γέ­νεια ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η φετι­νή εθνι­κή γιορ­τή της 28ης Οκτω­βρί­ου που διορ­γά­νω­σε το εσπέ­ρας της Κυρια­κής στο Μαλιώ­τειο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο η Ομο­σπον­δία Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κών Σωμα­τεί­ων Νέας Αγγλί­ας. Η γιορ­τή ξεκί­νη­σε το πρωί της Κυρια­κής με εκκλη­σια­σμό και τέλε­ση Τρι­σά­γιου για την ανά­παυ­ση των ψυχών των αγω­νι­στών ηρώ­ων και πεσό­ντων στον πόλε­μο του 1940 στον ιερό ναό των Αγί­ων Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης του Κέμπριτζ.

 

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.