- Διαφήμιση -

Παλιά Πόλη Καβάλας: Το καρτποσταλικής ομορφιάς σκηνικό στην πόλη της Μακεδονίας

Η Παλιά Πόλη της Καβά­λας με το καρτ­πο­στα­λι­κής ομορ­φιάς σκη­νι­κό της, γεμά­τη χρώ­μα­τα και αρώ­μα­τα άλλης επο­χής, μοιά­ζει με νοσταλ­γι­κή χρο­νο­μη­χα­νή. Ο επι­σκέ­πτης ανα­κα­λύ­πτει έναν τόπο μαγι­κό, που γοη­τεύ­ει τους πάντες τόσο με την ιστο­ρία του, όσο και με τις εικό­νες και τα αμέ­τρη­τα φωτο­γρα­φι­κά κλικ, που προ­σφέ­ρει σε όσους επι­λέ­ξουν την όμορ­φη πόλη της Μακε­δο­νί­ας για μια ανα­ζω­ο­γο­νη­τι­κή απόδραση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.