- Διαφήμιση -

Φρούριο Καβάλας

Ένα εντυπωσιακό κάστρο που μαζί με τις καμάρες αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης

Στην κορυ­φή της χερ­σο­νή­σου της Πανα­γί­ας δεσπό­ζει η Ακρό­πο­λη της Καβά­λας, η οποία χτί­στη­κε στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της το πρώ­το τέταρ­το του 15ου μ.Χ. αιώνα.

Σήμε­ρα ο επι­σκέ­πτης μπο­ρεί να δει:

  • Τον κεντρι­κό κυκλι­κό πύρ­γο, που απο­τε­λού­σε τον ύστα­το χώρο άμυνας
  • Την απο­θή­κη πυρο­μα­χι­κών και τρο­φί­μων, που αργό­τε­ρα μετα­τρά­πη­κε σε φυλακή
  • Το φυλά­κιο, που ήταν χώρος κατάλ­λη­λος για κατα­λύ­μα­τα αξιω­μα­τι­κών ή φρουράς
  • Τη δεξα­με­νή νερού

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καβά­λα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.