- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου

Σημαντικά εκθέματα που περιλαμβάνουν ευρήματα της γεωμετρικής εποχής

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Άνδρου κτί­στη­κε το 1981, σε σχέ­δια του αρχι­τέ­κτο­να Στά­μου Παπα­δά­κη και με τη χορη­γία του Ιδρύ­μα­τος Βασί­λη και Ελί­ζας Γου­λαν­δρή και απο­τε­λεί ένα σύγ­χρο­νο μου­σείο, εμβα­δού 1.500 τ.μ. και βρί­σκε­ται στην πρω­τεύ­ου­σα του νησιού, τη Χώρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανδρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.