- Διαφήμιση -

Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη-Μααρά: Το μοναδικό επισκέψιμο ποτάμιο σπήλαιο στην Ελλάδα βρίσκεται στη Δράμα

Ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα του­ρι­στι­κά αξιο­θέ­α­τα της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας είναι το σπή­λαιο του Αγγί­τη ποτα­μού, το οποίο έχει την μονα­δι­κό­τη­τα να είναι το μεγα­λύ­τε­ρο ποτά­μιο σπή­λαιο στον κόσμο. Το σπή­λαιο Αγγί­τη βρί­σκε­ται σε από­στα­ση περί­που 25 χλμ. Βορειο­δυ­τι­κά της Δρά­μας, στο δήμο Προ­σο­τσά­νης, δίπλα στο χωρίο Πηγές, είναι επι­σκέ­ψι­μο σε μήκος 500 μέτρων, ενώ συνο­λι­κά εκτεί­νε­ται σε μήκος άνω των 21 χιλιομέτρων.

Η πορεία μέσα στο σπή­λαιο είναι εντυ­πω­σια­κή, καθώς γίνε­ται πάνω σε ένα τεχνι­κό γεφυ­ρά­κι «πεζό­δρο­μο» που δια­σχί­ζει κατά μήκος το σπή­λαιο με τους πανέ­μορ­φους στα­λα­κτί­τες, άλλο­τε πάνω από τα ήρε­μα νερά του ποτα­μού και άλλο­τε πάνω από τα θορυ­βώ­δη όταν ακο­λου­θούν πορεία σε επι­κλι­νή κοίτη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.