- Διαφήμιση -

Kωδωνοφόροι της Δράμας: Tο έθιμο του Δωδεκαημέρου που ξεκινάει την ημέρα των Θεοφανείων

Το έθιμο, παρότι εμφανίζεται κυρίως στις θρησκευτικές γιορτές του Δωδεκαημέρου και του Τριωδίου, έχει τις ρίζες του στις διονυσιακές λατρείες.

Το σημα­ντι­κό­τε­ρο έθι­μο του Δωδε­καη­μέ­ρου, στην περιο­χή της Δρά­μας, είναι οι μεταμ­φιέ­σεις που είθι­σται να γίνο­νται, με τη μορ­φή δρω­μέ­νων, τις ημέ­ρες των Θεο­φα­νεί­ων (6–8 Ιανουα­ρί­ου). Τα δρώ­με­να αυτά είναι τοπι­κές παραλ­λα­γές του εθί­μου των μεταμ­φιέ­σε­ων του Δωδε­καη­μέ­ρου, που έχουν επι­βιώ­σει μέχρι σήμε­ρα με εντυ­πω­σια­κή ζωντά­νια στην Μακε­δο­νία, δια­σώ­ζο­ντας την παρά­δο­ση των ντόπιων.

Τα έθι­μα, ή «χαντέ­τια» όπως ονο­μά­ζο­νται στην τοπι­κή διά­λε­κτο ενσω­μα­τώ­νουν στοι­χεία της διο­νυ­σια­κής λατρεί­ας αλλά και αντι­κεί­με­να που είναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­να με τον βου­κο­λι­κό τρό­πο ζωής των κατοί­κων συνο­δευό­με­να από μου­σι­κές με παραδοσιακά…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.