- Διαφήμιση -

45 Προσλήψεις στο Δήμο Θάσου

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου αφο­ρά την κάλυ­ψη επο­χι­κών ή παρο­δι­κών ανα­γκών της Μονο­με­το­χι­κής Δημο­τι­κής Ανώ­νυ­μης Εταιρείας
Του­ρι­στι­κής και Οικο­νο­μι­κής Ανά­πτυ­ξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύ­ει στην Πανα­γία Θάσου

 

Η προ­κή­ρυ­ξη Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.