- Διαφήμιση -

Νέα μέτρα για αποσυμφόρηση στον Προμαχώνα

Στόχος η αποσυμφόρηση του τελωνειακού σταθμού

Σύμ­φω­να με στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας του Προ­μα­χώ­να, τις επό­με­νες μέρες θα δημιουρ­γη­θούν νέοι δίο­δοι για την είσο­δο των αυτο­κι­νή­των στη χώρα μας ώστε να γίνε­ται πιο γρή­γο­ρα ο απαι­τού­με­νος έλεγ­χος των ταξι­διω­τι­κών και υγειο­νο­μι­κών εγγρά­φων όλων των επιβατών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.