- Διαφήμιση -

Παλιά Πόλη Ξάνθης: Η ακαταμάχητη γοητεία ενός προορισμού που ταξιδεύει στο χρόνο

Δεν είναι τυχαίο το γεγο­νός που πολ­λοί απο­κα­λούν την Παλιά Πόλη της Ξάν­θης και ως το «Μικρό Παρί­σι» της Θρά­κης. Οι εικό­νες που αντι­κρί­ζει κανείς εδώ είναι τόσο αρχο­ντι­κές και νοσταλ­γι­κές, που ταξι­δεύ­ουν πίσω στο χρό­νο, σε μια ατμό­σφαι­ρα γλυ­κιάς μελαγ­χο­λί­ας, που ξυπνά αμέ­σως τα πιο όμορ­φα και οικεία συναισθήματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.