- Διαφήμιση -

Ραφήνα — Μία πανέμορφη, παραθαλάσσια, σύγχρονη πόλη

Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής

Η σημε­ρι­νή Ραφή­να απο­τε­λεί το δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο λιμά­νι της Αττι­κής, μετά τον Πει­ραιά, και ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα της χώρας. Απέ­χει από την Αθή­να περί­που 25 χλμ., με εύκο­λη και γρή­γο­ρη πρό­σβα­ση οδι­κώς, μέσω της Αττι­κής Οδού. Πρό­κει­ται για μια πανέ­μορ­φη, παρα­θα­λάσ­σια, σύγ­χρο­νη πόλη, που δια­τη­ρεί το χρώ­μα της και σέβε­ται την ταυ­τό­τη­τά της, προ­σελ­κύ­ο­ντας πλή­θος παρα­θε­ρι­στών και επισκεπτών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ραφή­να —  Πικέρ­μι  σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.