- Διαφήμιση -

Αλίατρος — Η όμορφη κωμόπολη της Βοιωτίας

Λόγω της θέσης της έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ημιαστικό κέντρο του νομού

Ο οικι­σμός πήρε το όνο­μά του από τον Αλί­αρ­το, γιο της Θέτι­δας και του Θέρ­σαν­δρου του βασι­λιά των Θηβών και εγγο­νό του Σίσυ­φου. Η ύπαρ­ξη της αρχαί­ας Αλιάρ­του ανα­φέ­ρε­ται από τον ‘Ομη­ρο στην Ιλιά­δα. Ήταν πλού­σια λόγω της θέσης της (μετα­ξύ του Ορχο­με­νού και της Θήβας) και της εύφο­ρης πεδιά­δας της. Ήδη στο δεύ­τε­ρο μισό του 6ου π.Χ. αιώ­να είχε κόψει αση­μέ­νια νομί­σμα­τα. Στην Αλί­αρ­το σύμ­φω­να με το μύθο είχαν ταφεί ο μάντης Τει­ρε­σί­ας, καθώς και η Αλκμή­νη, μητέ­ρα του Ηρακλή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.