- Διαφήμιση -

Δάφνη ή αλλιώς Κατσιποδού

Όταν κάποτε η πρωτεύουσα ήταν… χωριό

Η περιο­χή Δάφ­νη σήμε­ρα δε θυμί­ζει σε τίπο­τα την άλλο­τε Κατσι­πο­δού. Για­τί όμως άλλα­ξε όνο­μα; Θεω­ρεί­ται ότι το όνο­μα Δάφ­νη προ­ήλ­θε από τους θάμνους που είχαν φυτευ­τεί στην περιο­χή, με εντο­λή του δημάρ­χου Ηλία Πετρο­που­λέα. Δεν ήταν όμως μια τυχαία επι­λο­γή αυτή του συγκε­κρι­μέ­νου φυτού. Ο δήμαρ­χος Πετρο­που­λέ­ας κατα­γό­ταν από τη Δάφ­νη Λακω­νί­ας και πιθα­νό­τα­τα ήθε­λε να δώσει στο δήμο του το όνο­μα της ιδιαί­τε­ρης πατρί­δας του. Υπάρ­χει και μια τρί­τη και λιγό­τε­ρο πιθα­νή εκδο­χή περί του ονό­μα­τος. Αυτή ανα­φέ­ρει ότι ένας κάτοι­κος του δήμου, ο Αθα­νά­σιος Καρά­μπα­μπας, ως δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, πρό­τει­νε στον δήμαρ­χο Πετρο­που­λέα, να δώσει στο δήμο το όνο­μα της αγα­πη­μέ­νης του κόρης, Δάφνη.

Η Δαφ­νη σήμε­ρα είναι μια συνοι­κία πολύ οργα­νω­μέ­νη με πλα­τεί­ες, κατα­στή­μα­τα και κατα­στή­μα­τα εστί­α­σης. Εκτός από τους κατοί­κους της περιο­χής, την προ­τι­μούν για βόλ­τα και κάτοι­κοι των γει­το­νι­κών περιοχών…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.