- Διαφήμιση -

Γιώργος Ανεμογιάννης — Ήρωας και μάρτυρας της Ελληνικής επανάστασης

Ένας από τους πρώτους πυρπολητές του ελληνικού στόλου

Ο Γιώρ­γος Ανε­μο­γιάν­νης γεν­νή­θη­κε το 1798 στους Παξούς. Η Επα­νά­στα­ση του 1821 τον βρή­κε ναύ­τη στο εμπο­ρι­κό πλοίο «Οί Σύμ­μα­χοι» , ιδιο­κτη­σί­ας της Μπου­μπου­λί­νας Λασκα­ρί­νας με πλοί­αρ­χο τον Ν. Ορλώφ.
Στις 10 Ιου­νί­ου 1821 συμ­με­τεί­χε σε μια από τις πρώ­τες ναυ­τι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια σε οθω­μα­νι­κό στό­χο, όντας ο οδη­γός ενός πυρ­πο­λι­κού. Κατά τη διάρ­κεια της επί­θε­σης συνελ­λή­φθει και εκτε­λέ­στη­κε από τις αρχές ενώ στη συνέ­χεια το σώμα του κρε­μά­στη­κε για αρκε­τές μέρες για παρα­δειγ­μα­τι­σμό προς τους υπό­λοι­πους επαναστάτες.

Σήμε­ρα υπάρ­χουν δύο μνη­μεία προς τιμή του, ένα στο τόπο που μαρ­τύ­ρη­σε, τη Ναύ­πα­κτο και ένα στο τόπο γέν­νη­σης του, τους Παξούς. Το μνη­μείο των Παξών είναι έργο του 1966 του γλύ­πτη Νικό­λα (Παυ­λό­που­λου).

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.